Švajčiarske fondy

Program švajčiarsko - slovenskej spolupráce 

Inšpirujúca, fungujúca, nápomocná! 

Tieto prívlastky môžem s hrdosťou prisúdiť dlhodobej švajčiarsko-slovenskej spolupráci, ktorú v rámci programu na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a vyspelejšími členskými štátmi EÚ spravuje Úrad vlády SR – Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Som rád, že tento program funguje „ako švajčiarske hodinky“ – všetky finančné prostriedky sú už pridelené jednotlivým žiadateľom projektov a – čo mňa osobne teší najviac – výsledky týchto projektov sú už viditeľné a osožné najmä pre bežných občanov: čističky, kanalizácie, domovy sociálnych služieb pre núdznych, štipendijné vzdelávacie programy, ale nemôžem nespomenúť aj napríklad ochranu našej prírody. Ľudia si vďaka projektom podporeným v rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce našli prácu, mnoho turistických centier privítalo viac návštevníkov, mnoho mladých vedcov získalo cenné skúsenosti mimo našej krajiny. 

Aj preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tejto úspešnej spolupráci, najmä však našim švajčiarskym partnerom - nielen za poskytnuté financie, ale aj za cenné rady a skúsenosti pri realizovaní spoločných projektov. 

Pevne verím, že aj v budúcnosti dokážeme nadviazať na túto vynikajúcu spoluprácu! 

Igor Federič 

vedúci Úradu vlády SR 

 

Milí čitatelia, 

najčastejšou otázkou, na ktorú musím odpovedať v súvislosti so švajčiarskym príspevkom pre Slovensko je: Prečo? Prečo krajina ako Švajčiarsko podporuje rôzne členské štáty EÚ? 

V referende konanom dňa 26. novembra 2006 voliči vo Švajčiarsku vyjadrili svoj súhlas so značným príspevkom určeným na zníženie hospodárnych a sociálnych nerovností v rámci rozšírenej EÚ. Tento príspevok je symbolom solidarity a zodpovednosti. Posilňuje vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ, ktorá je jedným z najdôležitejších politických a ekonomických partnerov krajiny. Taktiež podporuje mladších členov EÚ v ich snahe dobehnúť susedov. Verím, že prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju Slovenska a k posilneniu partnerstva medzi Švajčiarskom a Slovenskom je dobrá investícia. 

Táto publikácia odzrkadľuje švajčiarsko-slovenský program a prezentuje našu spoločnú snahu, ktorá začala prinášať ovocie. Dovoľte mi, vyjadriť moju vďaku naším vynikajúcim realizátorom projektov. Ich oddanosť a tvrdá práca je kľúčová v rámci tohto programu spolupráce. 

J.E. Alexander Wittwer 

veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku 

 

1.Turistom ponúkneme viac 

Projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu: 

 

Zemplínske Hámre

Obec chce prilákať návštevníkov najmä históriou unikátnej priemyselnej výrobyVďaka nenávratnému finančnému príspevku bude v obci vybudované múzeum s dvoma expozíciami: Etnografia obce Zemplínske Hámre - dejiny obce a významné osobnosti a Priemyselná história. Prvá z nich sa zameria na podrobné zdokumentovanie banskej činnosti, železiarskej výroby, výroby uhlia a dopravy dreva. Súčasťou múzea budú aj dve remeselné dielne - tkáčska a hrnčiarska, ako aj pôvodná pec na pečenie chleba. Pamiatky prepojí turistický chodník a informácie pre turistov bude poskytovať novovybudované Turisticko-informačné centrum. 

Finančný príspevok: 1 121 772 eur 

Zemplínske Hámre  HSSR 1Zemplínske Hámre  HSSR 2Zemplínske Hámre  HSSR 3

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

 

Región Tokaj

Hlavným produktom cestovného ruchu vo Vinohradníckej oblasti TOKAJ je vínny turizmus. K jeho rozvoju prispeje vytvorenie jednotného navigačného systému, virtuálneho navigačného systému a vybudovanie tzv. Rekreoparku. Návštevníci prichádzajúci do regiónu budú mať možnosť zoznámiť sa s oživenými tradičnými remeslami - výrobnými postupmi a technológiami – a to nielen pri výrobe známeho tokajského vína, ale aj pri pečení chleba, výroby včelích produktov, či produktov z viničného prútia. Turistom v regióne budú k dispozícii dve informačné centrá a jedno z nich, ako prvá budova svojho druhu na území Košického regiónu, začne využívať technológie na báze obnoviteľných zdrojov energie. Významnou dominantou Tokajskej vínnej cesty sa stane aj 12 m vysoká Vyhliadková veža Tokaj, navrhnutá do unikátneho tvaru dreveného suda. 

Finančný príspevok: 1 215 059 eur 

Región Tokaj HSSR 1Región Tokaj HSSR 2

 

Región Tokaj HSSR 3Región Tokaj HSSR 4

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

https://sk-sk.facebook.com/ZdruzenieTokajskaVinnaCesta 

 

Stratená 

Obec nachádzajúca sa v srdci Národného parku Slovenský raj sa dlhodobo snaží prilákať čo najväčší počet turistov. Pomocou nenávratného finančného príspevku už v obci vybudovali Turisticko-informačné centrum, ktoré svojou vizážou a zaujímavou drevenou architektúrou priláka ďalších návštevníkov. Centrum je sprevádzkované od júna 2014 a štatistiky ukazujú, že svoj účel úspešne spĺňa. Vďaka finančnej podpore bola v Slovenskom raji opravená časť stúpačiek, rebríkov a mostov. Vybudovali sa prístrešky, ohniská, lavičky, turistické trasy i cyklotrasy dostali nové označenie. Jednotnú charakteristiku národného parku umocňujú aj vstupné brány, ktoré otvárajú cestu do jeho nádherných zákutí. Miestni podnikatelia a samosprávy si uvedomili dôležitosť turizmu pre ich región, a preto založili Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Slovenský raj. Ďalší rozvoj a udržateľnosť turistického potenciálu je už v jej rukách. 

Finančný príspevok: 1 126 819 eur 

Stratená HSSR 1Stratená HSSR 2

Pred rekonštrukciou: 

 Stratená HSSR 3

 Po rekonštrukcii: 

Stratená HSSR 4

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

www.stratena.net 

www.vraji.sk 

 

Spoločný projekt: Cesta minerálnych prameňov

Slovensko je známe bohatstvom minerálnych prameňov, ktoré majú liečivé účinky. Často však ani nevieme, kde sa nachádzajú. Aj preto Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny buduje turistickú trasu s názvom Cesta minerálnych prameňov, ktorá spája až dvanásť minerálnych prameňov. V ich okolí sa vďaka finančnému príspevku obnovia aj chodníky či zábradlia, vybudujú sa oddychové zóny, doplnia sa čerpadlá a trasa bude označená osobitou značkou. Realizovaným projektom a vydanou publikáciou Koncept rozvoja ekologického cestovného ruchu a manažment kvality pre ekologický cestovný ruch pre 11 obcí v cieľovom regióne sa budú môcť inšpirovať aj ostatné organizácie podporujúce turizmus na Slovensku. 

Finančný príspevok: 87 096 € 

Cesta minerálnych prameňov HSSR 1

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

http://www.bgsfm.sk/ 

 

2.Postaráme sa o chorých a slabších 

Projekty zamerané na poskytovanie sociálnych služieb: 

Projekt Slovenský Červený kríž 

Finančný príspevok zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu pomôže zvýšiť kvalitu života detí a mládeže s ťažkým kombinovaným postihnutím a rozšíriť poskytované služby o komplexnú rehabilitáciu, TheraSuit, hydroterapiu, aromaterapiu, canisterapiu, arteterapiu, diétne stravovanie a pod. Navyše sa môžu uskutočniť aj bezbariérové stavebné úpravy a vybudovať prístavba Domova sociálnych služieb. Personál zariadenia sa bude kontinuálne vzdelávať, zavádza sa aj systematická praktická príprava študentov škôl so zameraním na prácu v zariadení domova sociálnych služieb, ako aj vzdelávaco-poradenské služby pre rodinných príslušníkov klientov. 

Finančný príspevok: 892 584 eur 

Projekt Slovenský Červený kríž HSSR 1Projekt Slovenský Červený kríž HSSR 2

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

www.redcross.sk 

 

Gréckokatolícka charita Prešov 

Gréckokatolícka charita Prešov HSSR

Pracovníci denného centra Domu sv. Anny v Starej Ľubovni sa usilujú o vyššiu integráciu zdravotne postihnutých detí a mládeže do bežného života. Využívajú na to nielen liečebnú rehabilitáciu, ale najmä sociálnu terapiu. Práve ňou chce charita podporiť osamostatňovanie sa mladých ľudí pri starostlivosti o seba či domácnosť. Psychologická rehabilitácia odstraňuje ich psychické bariéry a počas pracovnej rehabilitácie si mladí ľudia osvojujú pracovné návyky. Tí, ktorí dosiahnu vyšší stupeň pracovnej nezávislosti, rozvíjajú svoje zručnosti v chránenej dielni a učia sa žiť v simulovanej domácnosti. 


Finančný príspevok: 1 047 369 eur 

Gréckokatolícka charita Prešov HSSR 2

Gréckokatolícka charita Prešov HSSR 3

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

www.domsvanny.sk 

www.gkcharita-po.sk 

 

Vstúpte k nám...Domov sociálnych služieb DOMKO

Vďaka projektu Košického samosprávneho kraja je DOMKO už kompletne zrekonštruované. Plánované vybudovanie nadstavby v druhej fáze rekonštrukcie umožní poskytovať klientom týždennú pobytovú formu. Domov bude tiež uspôsobený tak, aby zjednodušil pohyb imobilných klientov a nanovo budú vybavené aj špecializované miestnosti pre terapie a ďalšie miestnosti domova. Vznikne tak priestor pre kvalitnejšie služby rozšírené o nové aktivity a vytvorenie Centra voľného času v popoludňajších hodinách. Týmto krokom sa naplní heslo „Domkáčov“: otvárame dvere pre širokú verejnosť, čo klientom umožní výraznejšie sa integrovať do bežného života. Svoje umelecké vlohy predvedú ľudia s mentálnym postihnutím na pripravovanej výstave fotografií. Projekt má už za sebou výnimočné podujatie - vo februári 2013 sa uskutočnili celoslovenské zimné zábavno - pohybové hry pre mentálne postihnutých klientov zo slovenských domovov sociálnych služieb. S chuťou si zašportovalo viac ako 120 klientov z 20 zariadení celého Slovenska. 

Finančný príspevok: 1 262 226 eur 

Pred rekonštrukciou: 

Domov sociálnych služieb DOMKO HSSR 1

Po rekonštrukcii: 

Domov sociálnych služieb DOMKO HSSR 2

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

 

Projekt združenia ETP Slovensko 

Snahou a zároveň cieľom projektu je zvýšiť sociálnu integráciu detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených, najmä rómskych komunít, prostredníctvom špecifickej Feuersteinovej metódy určenej pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl. Táto metóda „sprostredkovaného učenia“ pomáha rozvíjať u detí schopnosti učiť sa a vzdelávať sa. Deti si tak vďaka nej lepšie osvojujú základné školské návyky, rozvíjajú spôsob uvažovania a v konečnom dôsledku zvyšujú svoj intelekt. V komunitných centrách sa deťom aj mládeži už od roku 2012 poskytujú poradenské služby a uskutočňujú vzdelávacie aktivity vrátane doučovania a rôznych mimoškolských aktivít. Rozvíjajú sa partnerstvá s potenciálnymi zamestnávateľmi a uskutočňujú sa tematicky zamerané workshopy. Pracovníci komunitného centra pravidelne absolvujú kurzy zamerané na prácu s deťmi a mládežou z marginalizovaných rómskych komunít - v januári 2013 aj za účasti samotného autora metódy, celosvetovo uznávaného psychológa Rabbi Rafaela Feuersteina. 

Finančný príspevok: 1 327 003 eur 

Projekt združenia ETP Slovensko HSSR 1Projekt združenia ETP Slovensko HSSR 2Projekt združenia ETP Slovensko HSSR 3

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

http://www.etp.sk/category/komunita-na-ceste-k-prosperite/ 

 

Malý projekt občianskeho združenia Inštitút Krista Veľkňaza 

Inštitút má v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, ľuďom v pokročilom veku, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Po vyškolení zamestnancov a vybavení dielní vytvoril inštitút pre 60 klientov svojich zariadení individuálne rozvojové plány a následne ich s nimi aj realizoval: napríklad, klienti Inštitútu pracovali v drevárskych dielňach na výrobe hračiek, v stavebníctve a získavali tiež základné životné zručnosti a podporu. Desať z nich sa podarilo plnohodnotne integrovať do spoločnosti. 

Finančný príspevok: 94 039 € 

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

http://www.bgsfm.sk/ 

 

Malý projekt neziskovej organizácie Áno pre život 

Členovia organizácie zrekonštruovali zariadenie Domova G. B. Molla, ktoré poskytuje núdzové bývanie pre 25 obetí domáceho násilia. Ľuďom v nepriaznivých životných situáciách poskytujú poradenstvo osobne aj telefonicky a priamo do terapeutických programov zapojili približne 100 ľudí. Pre to, aby verejnosť citlivo vnímala násilie páchané na slabších, nevinných, ba dokonca aj príbuzných či známych, zorganizovali členovia tejto neziskovej organizácie viacero osvetových podujatí. 

Finančný príspevok: 120 679,30 € 

Malý projekt neziskovej organizácie Áno pre život HSSR

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

http://www.bgsfm.sk/ 

 

3.Chránime všetko živé 

Projekty zamerané na ochranu životného prostredia: 

Monitoring a výskum lesných ekosystémov 

Ochrana nášho lesného bohatstva si vyžaduje efektívny systém lesohospodárskeho plánovania a obhospodarovania lesov. Vďaka modernej technológii leteckého snímkovania a skenovania územia s využitím digitálnej leteckej kamery a leteckého skenera (LIDAR) bude Národné lesnícke centrum vo Zvolene schopné poskytovať oveľa bohatšie spektrum presných údajov o lesných ekosystémoch vrátane digitálneho modelu terénu. Údaje z LIDARu umožnia po spracovaní, okrem iného, určiť výšku a potenciálne i druh dreviny a zhodnotiť zdravotný stav na úrovni jednotlivých stromov porastu. Tieto údaje neboli v SR doposiaľ dostupné. Presné údaje o lesnej vegetácii a teréne sú kľúčové pre efektívne obhospodarovanie lesov a ich trvalo udržateľný rozvoj. V rámci projektu bude ročne nasnímkovaných 5000 km2 územia, t.j. za 10 rokov bude možné novou technológiou získať presné digitálne údaje z celého územia SR. 

Finančný príspevok: 1 964 577 eur 

Monitoring a výskum lesných ekosystémov HSSR 1Monitoring a výskum lesných ekosystémov HSSR 2

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

www.forestportal.sk 

 

Rozvoj ochrany prírody a chránených území

Štátna ochrana prírody SR ako osobitná odborná organizácia chce zlepšiť stratégiu ochrany prírody vytvorením inovatívneho verejno-súkromného partnerstva s vlastníkmi, správcami či nájomcami pozemkov ležiacich v chránených územiach a pozitívne ich motivovať k starostlivosti o tieto územia. Organizácia vytvorí nové revitalizačné opatrenia vo vybraných lokalitách medzinárodného významu a zlepší aj manažment ochrany chránených území. Ten by zodpovedal medzinárodným štandardom a medzinárodným záväzkom. Vypracovaný vzdelávací program o ochrane Karpát už prebralo 20 základných a stredných škôl na území Slovenska. 

Finančný príspevok: 1 949 825 eur 

Rozvoj ochrany prírody a chránených území HSSR

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

www.sopsr.sk 

 

Malý projekt: Zelená obnova, stavanie a bývanie 

Občianske združenie ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj - rekonštruuje centrum obce Hrubý Šúr so zastavanou plochou 250 m2. Súčasťou rekonštrukcie je využívanie takých materiálov a technológií, ktoré sú čo najviac priaznivé z hľadiska ochrany životného prostredia. ArTUR v rámci obnovy budovy organizuje kurzy pre verejnosť a premieňa priľahlý pozemok s plochou 1400 m2 na náučnú záhradu. Na celoslovenskej úrovni je prínosom projektu návrh legislatívnych dokumentov pre využitie hliny a slamy v stavebníctve, ktoré v našom prostredí zatiaľ chýbajú. 

Finančný príspevok: 179 960 € 

Zelená obnova, stavanie a bývanie HSSR

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

http://www.bgsfm.sk/ 

 

Projekty zamerané na výstavbu čističiek odpadových vôd a kanalizácie 

Slovenské obce s novou kanalizáciou 

Až 7 300 obyvateľov obcí ležiacich na východnom Slovensku: Gemerská Poloma, Tušice a Dlhé nad Cirochou sa bude tešiť z 24 km novovybudovanej delenej verejnej kanalizácie. Pre viac ako 6 400 obyvateľov obcí Častá, Dvorníky a Veľké Ripňany, ležiacich na západnom Slovensku, sa vybuduje 32 km novej verejnej kanalizácie. Používanie domových žúmp bude minimálne – vo väčšine prípadov sú totiž vodopriepustné a ohrozujú tak kvalitu povrchových i podzemných vôd. Navyše, niektoré obce nie sú komplexne napojené na verejný vodovod a ich obyvatelia používajú vodu z vlastných studní. Vybudovanie čističiek a kanalizácie má nepochybný vplyv na hospodársky či sociálny rozvoj obcí. Základný kameň stavieb sa za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie poklepal v mesiacoch jún - júl 2014. 

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

Finančný príspevok: 24 642 163 eur 

Slovenské obce s novou kanalizáciou HSSR

 

Projekty zamerané na zvýšenie ochrany a bezpečnosti v SR: 

Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON

V rámci prvého projektu Ministerstva vnútra SR bude tento informačný systém dobudovaný softvérovým a hardvérovým vybavením, ktoré umožní vykonávať precízne operatívne a strategické analýzy na rôznych úrovniach. Rozšírený Informačný systém ACHERON bude slúžiť na zhromažďovanie a spracovanie informácií o trestnej činnosti, umožní hľadať súvislosti medzi jednotlivými udalosťami, osobami či javmi a dokáže poskytovať informácie aj spätne. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku prebiehajú školenia administrátorov a užívateľov tohto systému. Súčasťou projektu sú aj školenia policajtov a prokurátorov v oblasti rádioaktívnych materiálov a vybudovanie IS ENVIRO, ktorý bude slúžiť na zber, ukladanie a monitoring všetkých zistených protiprávnych aktivít s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi na území SR. 

Finančný príspevok: 3 171 543 eur

Policajného zboru ACHERON HSSR 

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

 

Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR 

Druhý projekt Ministerstva vnútra SR zahŕňa vybudovanie jedinečného stredoeurópskeho výcvikového centra služobných psov a psovodov v areáli Strednej odbornej školy PZ v Devínskej Novej Vsi. Výcvikové centrum bude zamerané na špecializované výcviky služobných psov a psovodov v oblasti záchranárstva pod vedením odborných inštruktorov a lektorov. Projekt upevní a zdokonalí doterajšie výborné výsledky dosiahnuté v práve v tejto oblasti. Vďaka finančnému príspevku bude zmodernizované technické vybavenie Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany a ich zamestnanci absolvujú odborné školenie v oblasti merania nebezpečných chemických a rádioaktívnych látok v NBC Laboratóriu Spiez. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru budú vyškolení tak, aby v prípade mimoriadnych udalostí dokázali zasiahnuť v čo najkratšom čase. Zásah záchranných jednotiek bude riadený novým mobilným veliteľsko-štábnym vozidlom priamo z miesta výskytu mimoriadnej udalosti. 

Finančný príspevok: 3 123 643 eur 

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

 

Elektronizácia súdneho spisu

Aj vďaka Švajčiarskemu finančnému mechanizmu môže Ministerstvo spravodlivosti SR realizovať postupnú elektronizáciu súdneho spisu. Tá je základom zefektívnenia práce a vytvorenia účinného prostriedku na elimináciu rizika nezákonnej manipulácie s takýmto spisom. Zmodernizuje sa technické vybavenie súdov, čo umožní nahrávanie všetkých pojednávaní v rámci Slovenska - celý proces bude transparentnejší (doteraz sa pojednávania s výnimkou špecifických trestných pojednávaní nenahrávali, len spisovali vo forme skrátenej zápisnice). Navyše, počas prijímania dokumentov v printovej verzii existovala hrozba ich straty prípadne pozmenenia. Elektronizácia tiež podporí zníženie počtu prieťahov v súdnych konaniach, prinesie rýchlejšiu formu doručovania súdnych rozhodnutí a v maximálnej miere odbúra administratívne náklady súdne ho konania. 

Finančný príspevok: 3 024 032 eur 

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

 Elektronizácia súdneho spisu HSSR

 

4. Podporujeme tých, ktorí chcú vedieť viac 

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce: 

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce HSSRTento projekt má za cieľ posilniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami a prispôsobiť učebné osnovy požiadavkám zamestnávateľov. Štátny inštitút odborného vzdelávania sa zameral na tie odbory, ktoré si žiaci končiacich ročníkov základných škôl nevyberajú, respektíve o ktoré je najmenší záujem, avšak trh práce ich potrebuje, napríklad: elektrotechnika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, ekonomika, organizácia, obchod a služby a technická chémia silikátov. Desať zapojených odborných škôl už oslovilo študentov, rodičov a všetkých, ktorých sa výber povolania týka, formou súťaží, workshopov, dobročinných akcií či reklamných kampaní. 

Finančný príspevok: 3 656 108 eur 

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce HSSR 2

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

www.siov.sk 

 

Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond 

Program je jedinečným nástrojom pre mladých aj starších výskumných pracovníkov vysokých škôl. Zároveň rozvíja vzájomné vzťahy medzi vysokými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorskom štáte, teda vo Švajčiarsku. 

Ján Košuth z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý pracuje v odbore biológia – genetika, svoj štipendijný pobyt v Zürichu hodnotí takto: 

Bola to pre mňa úžasná ročná skúsenosť. Vo všetkých ohľadoch som sa stretol s maximálne ústretovým a profesionálnym prístupom. Pracoval som vo výskumnom centre, ktoré patrí k tým najmodernejším a učil som sa od špičkových odborníkov. Okrem práce som si v Zürichu užil aj krásnu prírodu či potulky udržiavanými mestečkami a dedinkami. Veľmi si cením, že som mal možnosť získať toto štipendium, a tým aj množstvo nových skúseností a inšpirácie v mojej práci.“ 

Pre Lenku Luptákovú z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mal študijný pobyt nielen vzdelanostný, ale aj ľudský prínos: 

Program mi priniesol možnosť rozšíriť spoluprácu aj za hranice mojej domovskej krajiny, čo je pre výskum jedna z najdôležitejších vecí. Okrem získania nových teoretických a aj praktických poznatkov a skúseností v študovanej vednej oblasti pomáha tento projekt naučiť človeka adaptovať sa na úplne nové prostredie a nových ľudí. Pracovný tím tvorí zmes ľudí z celého sveta. Konkrétne v Neuchatel sú to odborníci z Chile, Brazílie, Španielska, Talianska, Arménska, Nemecka, Veľkej Británie, a to Vás núti ich rešpektovať a prispôsobiť sa ich zvykom. V samotnom výskume som sa venovala špecifickému druhu húb (tzv. oomycéty), ktoré spôsobujú úmrtia rýb, či už umelo chovaných v nádržiach, alebo voľne žijúcich. Pomocou rôznych analýz sa snažíme zistiť, či ide o pôvodné druhy, alebo druhy introdukované do prostredia napr. vtákmi.“ 

O zmysluplnosti takýchto projektov pre našich mladých vedcov svedčí úspešnosť vedy vo Švajčiarsku - medzi laureátmi Nobelovej ceny je 20 vedcov, ktorí v čase získania ceny mali švajčiarske štátne občianstvo a 18 vedcov, ktorí v čase jej získania pôsobili na švajčiarskych univerzitách alebo jej pracoviskách. 

Finančný príspevok: 174 601 eur, pričom na slovenských výskumníkov vo Švajčiarsku je vyčlenených 2 769 000 CHF 

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

http://www.sciex.sk/ 

 

Malý projekt: Sokratov inštitút 

CEEV Živica v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene vytvorili dvojsemestrálny učebný predmet Sokratov inštitút pre elitných študentov slovenských vysokých škôl. Ako lektorov Sokratovho inštitútu získali viacero známych slovenských a európskych osobností, expertov vo svojich témach - napríklad českého geológa a spisovateľa Václava Cílka či ochranára a spisovateľa Erika Baláža. Súčasťou štúdia je aj uskutočnenie a obhájenie prakticky zameraného projektu. Živica tiež dobudovala interiér knižnice, študovne a počítačovej učebne centra Zaježová a vybavila ich pre účely štúdia. Informácie sprostredkovala verejnosti prostredníctvom e-learningu a médií. 

Finančný príspevok: 150 984 € 

Viac informácií nájdete na: 

www.swiss-contribution.sk/ 

http://www.bgsfm.sk/ 

Sokratov inštitút HSSR 1

 

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.