Štatút

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1. Názov, sídlo a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Názov občianskeho združenia znie: HSSR Švajčiarsko – Slovenská obchodná komora (HSSR Handelskammer Schweiz – Slowakische Republik); (ďalej len „Obchodná komora“).

Obchodná komora  je občianske združenie, ktoré bolo založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v Slovenskej republike (ďalej len „SR).  

Sídlo Obchodnej komory je Michalská 12, 811 01 Bratislava. Obchodná komora môže zriadiť ďalšie obchodné miesta.

§ 2. Účel

Účelom Obchodnej komory je hájenie švajčiarsko-slovenských obchodných, priemyselných a hospodárskych záujmov a predovšetkým podpora, plánovanie a uľahčovanie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Švajčiarskom a SR. Dodržiava pri tom princíp vzájomnosti.

Pre naplnenie tohto cieľa udržiava Obchodná komora priebežne vzťahy so švajčiarskymi a slovenskými priemyselnými a obchodnými podnikmi, ako aj úradmi, hospodárskymi združeniami a inými inštitúciami a tiež so zaujímavými osobnosťami.

Obchodná komora poskytuje informácie o slovensko-švajčiarskych hospodárskych vzťahoch a tiež o oblastiach, ktoré s nimi súvisia. Môže vydávať časopis alebo iné predpisy (uverejnenia). Táto činnosť vyplýva pre členov bezplatne. Pre nečlenov je možné zaviesť primeraný poplatok. Obchodná komora môže uskutočňovať trhy, výstavy a i., alebo prevziať ich zastupovanie.
Obchodná komora sama nevykonáva obchodnú ani priemyselnú činnosť. Zdrží sa akýchkoľvek politických a náboženských aktivít.

§ 3. Ručenie a zverejňovanie údajov Obchodnej komory

 • Obchodnej komory zodpovedá za záväzky len jej vlastným majetkom. Akékoľvek zodpovednosť jej jednotlivých členov je vylúčené.
 • Činnosť Obchodnej komory  má verejný charakter.
 • Transparentnosť činnosti sa uskutočňuje pravidelným a pravdivým informovaním členov Obchodnej komory.  
 • Obchodná komora o svojej činnosti informuje svojich členov písomne.
 • Na jednotlivé podujatia Obchodnej komory môžu byť pozvaní zástupcovia verejných médií.
 • Za účelom kompletnej realizácie činnosti zverejňovania informácií môže Obchodná komora vydávať časopis. O vydávaní časopisu rozhoduje predstavenstvo. 
 • Obchodná komora môže používať podľa potreby aj iné verejné média (periodické publikácie, bulletiny, plagáty).

§ 4. Majetok – zásady hospodárenia

Majetok Obchodnej komory pozostáva z:

 1. členských príspevkov
 2. hnuteľného majetku 
 3. darov od fyzických alebo právnických osôb
 4. finančných podpôr, darov a príspevkov

Majetok Obchodnej komory je spravovaný jej predstavenstvom. Finančné prostriedky a majetok Obchodnej komory môžu byť použité len v súlade s jej predmetom činnosti a úlohami, určenými v stanovách. Pri tom je treba dodržiavať zásady hospodárnosti. Jednotliví členovia nemajú na majetok Obchodnej komory nárok.

Jednotlivý člen nemá individuálne práva na finančné prostriedky alebo majetok Obchodnej komory.
Finančné prostriedky Obchodnej komory sú uložené na účte v banke,  ktorá má na území Slovenskej republiky všetky potrebné bankové povolenia.
Finančné a hospodárske vedenie Obchodnej komory sa riadi podľa schváleného rozpočtu, ktorý pre každý kalendárny rok schvaľuje generálne zhromaždenie.

§ 5. Obchodný rok

Ako obchodný rok platí kalendárny rok.

II. ČLENSTVO

§ 6. Členovia

Členom Obchodnej komory sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa alebo má záujem na obchodnom a hospodárskom styku medzi Švajčiarskom, Lichtenštajnským kniežatstvom a SR.

§ 7. Čestní členovia

Čestné členstvo môže byť, na podnet predstavenstva a po schválení generálnym zhromaždením, udelené osobnostiam, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili v oblasti švajčiarsko-slovenských hospodárskych vzťahov alebo samotnej Obchodnej komory.

§ 8. Začiatok a ukončenie členstva

Členstvo sa začína prijatím. Končí sa vystúpením, smrťou, zánikom člena alebo Obchodnej komory ako aj vylúčením člena. Osoba, ktorá sa chce stať členom, oznámi toto na sekretariáte predstavenstva. Predstavenstvo rozhodne o prijatí. Vstup do Obchodnej komory zahŕňa aj súhlas s jej stanovami. Zamietnutie požiadavky o prijatie nemusí byť odôvodnené.

Predstavenstvo môže vylúčiť člena, a to  bez udania dôvodu.

§ 9. Hlasovacie a volebné právo

Každý člen je na generálnom zhromaždení oprávnený hlasovať a voliť. 
Právnické osoby vykonávajú hlasovacie právo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Jeden člen nemôže zastupovať viac ako troch  členov. Zastúpenie vzniká prostredníctvom písomného udelenia plnej moci.

§ 10. Práva a povinnosti členov

Členovia majú vo všetkých účelu zodpovedajúcich záležitostiach nárok na bezplatné poradenstvo a podporu prostredníctvom sekretariátu. Tiež majú bezplatné právo na poskytnutie všetkých materiálov, ktoré Obchodná komora uverejnila. Za časovo náročné a špeciálne objednávky môže sekretariát požadovať poplatky a okrem toho náhradu výdavkov v hotovosti.
Členovia sú povinní podporovať Obchodnú komoru v jej činnosti. Ďalej majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť ohľadom dôverných záležitostí Obchodnej komory.

§ 11. Členské poplatky

Členovia sú povinní platiť ročné poplatky. Tieto sa určujú na bežný rok prostredníctvom generálneho zhromaždenia na podnet predstavenstva. Členské poplatky sú splatné po vyzvaní k platbe a doba splatnosti lehota je určená na 14 dní.

Generálne zhromaždenie  je oprávnené  každoročne prehodnotiť výšku členského príspevku a  podľa potreby ju nanovo stanoviť.

III. ORGANIZÁCIA

§ 12. Orgánmi Obchodnej komory sú:

 1. Generálne zhromaždenie
 2. Predstavenstvo, ku ktorému môže byť pripojený stály a ním určený sekretariát.

IV. GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE

§ 13. Najvyšší orgán

Generálne zhromaždenie predstavuje najvyšší orgán Obchodnej komory, ktoré zvoláva  predstavenstvo.

§ 14. Riadne generálne zhromaždenie

Riadne  generálne zhromaždenie sa koná jedenkrát ročne. 
Prináleží mu predovšetkým:

 1. Schválenie výročnej správy,  správy o hospodárení, správy výročného zúčtovania a správy o kontrolnej činnosti, stanov a ich zmien;
 2. Odvolanie alebo znovu vymenovanie  členov predstavenstva;
 3. Schválenie rozpočtu a stanovenie ročných poplatkov;
 4. rozhoduje  o zlúčení s iným občianskym združením
 5. rozhoduje o zrušení Obchodnej komory dobrovoľným rozpustením;
 6. rozhoduje o iných otázkach, ktoré sú dôležité pre činnosť Obchodnej komory v rámci týchto stanov, a ktoré nespadajú do oblasti činnosti iných orgánov Obchodnej komory.


Členovia  môžu prijímať rozhodnutia aj mimo generálneho zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá členom na vyjadrenie predstavenstvo, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia  zasielajú na adresu sídla Obchodnej komory. Ak sa člen v tejto lehote nevyjadrí, platí, že nesúhlasí. Predstavenstvo  potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom.

§ 15. Mimoriadne generálne zhromaždenie

Mimoriadne generálne zhromaždenie je možné zvolať podľa potreby, a to prostredníctvom predstavenstva. Predstavenstvo ho musí zvolať, ak o jeho zvolanie požiada 1/5 všetkých členov, pričom takáto žiadosť musí byť písomná a odôvodnená.

§ 16. Zvolanie

Pozvánky na generálne zhromaždenie sa zasielajú písomne. Musia byť odoslané najneskôr 20 dní pred konaním zhromaždenia.
Pozvánka má obsahovať program generálneho zhromaždenia. V prípade, že sa majú prejednávať zmeny stanov je potrebné, aby bolo navrhované znenie tiež pripojené k pozvánke.

§ 17. Priebeh

Generálnemu zhromaždeniu predsedá prezident alebo jeho zástupca. 
Každé riadne zvolané generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné. 
Uznášať sa možno len  o záležitostiach, ktoré boli  uvedené v programe pozvánky generálneho zhromaždenia. Pokiaľ stanovy alebo zákon nepredpisuje inak, na prijatie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina prítomných. V prípade, rovnosti hlasov, rozhoduje hlas prezidenta alebo jeho zástupcu. 
Generálne zhromaždenie môže rozhodnúť o tajnom hlasovaní.

V. PREDSTAVENSTVO

§ 18. Úlohy

Traja členovia predstavenstva, t. j.  prezident, prvý viceprezident a druhý viceprezident tvoria výkonné predstavenstvo. Prezident predstavenstva je zároveň prezidentom Obchodnej komory.
Predstavenstvo riadi činnosť Obchodnej komory a zastupuje ju navonok a volí a odvoláva spomedzi seba výkonné predstavenstvo na obdobie 1 roka. Vykonáva uznesenia generálneho zhromaždenia a stará sa o dozor nad sekretariátom a ostatnými zriadenými orgánmi obchodnej komory a pripravuje potrebné materiály.  
Predstavenstvo môže vypracovať svoj obchodný poriadok, ktorý ale musí schváliť generálne zhromaždenie.

§ 19. Zloženie

Predstavenstvo pozostáva z maximálne 15 členov, vrátane členov výkonného predstavenstva.
Pri obsadzovaní mandátov predstavenstva sa podľa možností berú do úvahy odvetvia – obchodu, priemyslu, hospodárstva a služieb, ako aj pôvod členov.
Činnosť členov predstavenstva je bezplatná. Znovuzvolenie je prípustné, v prípade, že má daný člen vek do 70 rokov (vrátane). V prípade ukončenia členstva člena, počas trvania jeho úradu v predstavenstve, je možné predstavenstvo doplniť jednotlivou voľbou. Táto voľba sa predloží na najbližšom nasledujúcom rokovaní generálneho zhromaždenia.
V prípade, že členovia predstavensta prestanú byť činný v obore pôsobnosti, ktorý bol pre ich voľbu smerodatný, vrátia  svoj mandát.

§ 20.  Čestný prezident  

Člen predstavenstva Komory Švajčiarsko Strednej Európy (ďalej len ako „SEC“) môže byť  ex officio čestným prezidentom predstavenstva.

§ 21. Výbory

Za účelom objasňovania a vybavovania osobitných úloh môže predstavenstvo kreovať  výbory. Ich členmi sa môžu stať aj členovia Obchodnej komory, ktorí nie sú členovia predstavenstva.

§ 22. Zasadanie predstavenstva, uznesenie

Zasadania predstavenstva môže zvolať prezident alebo jeho zástupca. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak bolo riadne zvolané. Uznesenia sa prijímajú  jednoduchou väčšinou prítomných. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta alebo jeho zástupcu. 

Zo zasadnutia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisujú prezident alebo jeho zástupca.

§ 23. Spôsob konania

Za Obchodnú komoru koná výkonné predstavenstvo a obchodný vedúci a to tak, že  členovia výkonného predstavenstva ako aj obchodný vedúci sú oprávnení podpisovať za Obchodnú komoru každý samostatne.

VI. SEKRETARIÁT

§ 24. Obchodné vedenie

Za účelom vybavovania bežného chodu činnosti Obchodnej komory, je  predstavenstvo oprávnené vytvoriť potrebnú infraštruktúru napr. zabezpečením výkonu obchodného vedúceho a zamestnaním potrebného personálu. Pôsobnosť ako aj práva a povinnosti obchodného vedúceho sa stanovia v separátnej zmluve. 
Obchodný vedúci a ostatní zamestnanci nemôžu byť riadnymi členmi Obchodnej komory.
VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

§ 25. Kontrolná činnosť

Výkonom  kontrolnej činnosti  Obchodnej komory  môže generálne zhromaždenie poveriť vhodnú, profesionálnu  audítorskú spoločnosť.
Poverená audítorská spoločnosť vykonáva kontrolu ročnej uzávierky, stavu pokladne a účtovných kníh. Neustále je oprávnená požadovať účtovné podklady a doklady, a zisťovať stav pokladne. Výsledok kontroly podáva predstavenstvu, za účelom jeho prezentácie generálnemu  zhromaždeniu.

VIII. ZMENY

§ 26. Zmena stanov a zrušenie Obchodnej  komory

Zmena stanov vyžaduje prijatie  uznesenia 2/3 väčšiny prítomných – alebo zastúpených – členov na generálnom zhromaždení.
Zrušenie Obchodnej komory  sa môže uskutočniť len uznesením generálneho zhromaždenia, ktoré bolo zvolané na tento účel. 
O zrušení je možné rozhodnúť len dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov. O použití majetku rozhoduje generálne zhromaždenie  jednoduchou väčšinou hlasov.

Obchodná komora  zaniká výmazom z registra združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Obchodná komora môže zaniknúť z dôvodu zlúčenia s iným občianským združením alebo doborovoľným rozpustením.  

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENI

§ 27. Platnosť stanov

Tieto stanovy  sú platné a účinné registráciou združenia  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Pokiaľ úpravy, týkajúce sa Obchodnej komory,  nie sú dohodnuté v týchto stanovách, riadia sa tieto podľa práva Slovenskej republiky. 
Tieto stanovy boli prijaté zakladateľmi na základe ich skutočnej a vážnej vôle v dvoch vyhotoveniach a  boli s nimi riadne oboznámení.

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

AP SOFT, GmbH. EMM, spol s r.o. gooseberry, s.r.o.